საგრანტო პროგრამა "დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა"


სახელმწიფო საგრანტო პროგრამას „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა“ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2019 წლიდან ახორციელებს. პროგრამის მიზანია დიასპორულ საქმიანობაში საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეთა ჩართულობის მაღალი დონის უზრუნველყოფა და დიასპორული ინიციატივების წამახალისებელი სისტემური მიდგომის დანერგვა.

პროგრამა დიასპორაზე მიმართული ინიციატივების დაფინანსების მექანიზმის საშუალებით ხელს უწყობს დიასპორასა და სახელმწიფოს შორის კავშირების გაღრმავებას. "დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობის" პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

"დიასპორული ინიციატივების ფონდის" პროგრამის ფარგლებში, ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღია კონკურსის წესით აფინანსებს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ დიასპორასთან დაკავშირებით წარმოდგენილ პროექტებს და შემდგომში ახორციელებს მონიტორინგს მათ შესრულებაზე.

საგრანტო თანხის საერთო ოდენობა შეადგენს 500 000 ლარს, ხოლო კონკურსში გამარჯვებულ თითოეულ კანდიდატს კი გრანტის სახით გადაეცემა არაუმეტეს 30 000 ლარი.

2019 წელს, აღნიშნული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის  I ეტაპი - პროექტის განაცხადის წარდგენა - ა.წ. 30 ივნისს დასრულდა. ამჟამად მიმდინარეობს კონკურსის შემდგომი ეტაპი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს შემდეგ მისამართზე: ekupatadzidu@mfa.gov.ge