პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამა 2019 

სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტებზე ზრუნვა და ამ მიმართულებით საქმიანობის გაფართოება და გაძლიერება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს გაუქმების შემდეგ ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

პროგრამა ხელმისაწვდომია დაბრუნებული მიგრანტებისთვის საქართველოს ყველა რეგიონში, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა.

პროგრამის მიზანია ემიგრაციაში არალეგალურად მყოფი სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად ისეთი სერვისების შეთავაზება, რომლებიც დაეხმარება აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებს საზოგადოებაში ხელახალი ინტეგრაციის პროცესში მათ წინაშე წარმოშობილი სირთულეების დაძლევაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ჯანმრთელობასთან და სამშობლოსგან შორს ყოფნის, რიგ შემთხვევებში, იძულებით დაბრუნებისგან გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, ისე დასაქმებისა და თვითდასაქმების შეზღუდულ შესაძლებლობებთან და ხშირად შემოსავლის წყაროს არარსებობასთან. აღნიშნული სირთულეების გადალახვისა და საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციისათვის რელევანტური სერვისების შეთავაზება უზრუნველყოფს პროგრამის ბენეფიციარების მხრიდან საზღვარგარეთ არალეგალურად განმეორებით წასვლის ალბათობის შემცირებას და ხელს შეუწყობს მათ რეინტეგრაციას.

2019 წელს რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის განსახორციელებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო 650 000 ლარი. აღნიშნული თანხა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, კონკურსის საფუძველზე, გადაეცა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს* (იხ. ქვემოთ), რომლებიც უშუალოდ  ახორციელებენ დაბრუნებული თანამემამულეებისთვის შესაბამისი მომსახურებების გაწევას.

 

ვის ეხება პროგრამა?

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები,  რომლებიც:

საგრანტო პროგრამით სარგებლობის დამატებითი პირობები:

 

რა სერვისებს სთავაზობს პროგრამა სამშობლოში დაბრუნებულ თანამემამულეებს?

სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების დაფინანსება

გამოკვეთილი სამედიცინო საჭიროების მქონე ბენეფიციარებისათვის:

ერთი ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურებისთვის განკუთვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1 000 (ერთი ათას) ლარს.

 

საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება

ბენეფიციარის პროფესიიდან, ცოდნიდან და კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, შემოსავლის წყაროს გაჩენის, თვითდასაქმებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით პროექტების დაფინანსება.

პროექტები დაფინანსდება როგორც ინდივიდუალური სახით ერთი ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, ისე რამდენიმე ბენეფიციარის გაერთიანებით, ასევე არსებულ ეკონომიკურ საქმიანობაში ბენეფიციარის ჩართვის/დასაქმების ფორმით. ბენეფიციართა გაერთიანების შემთხვევაში, პროექტის დაფინანსებისათვის თანხა განისაზღვრება ჯგუფში შემავალი ბენეფიციართა რაოდენობის გათვალისწინებით.

ერთ ბენეფიციარს პროექტი დაუფინანსდება 500-დან 4000 ლარის ფარგლებში.

 

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

პროფესიული სწავლების დაფინანსება მოხდება მხოლოდ იმ პირობების არსებობის შემთხვევებში, რომელიც არ აძლევს საშუალებას ბენეფიციარს ისარგებლოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო  პროგრამით“, ან/და იმ გარემოების გამო, რომ ბენეფიციარის საჭიროებიდან გამომდინარე, უმჯობესია ისარგებლოს პროფესიული სწავლების შესაძლებლობით ამ პროგრამის მიღმა.  

ერთი ბენეფიციარის პროფესიული სწავლებისათვის განკუთვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1 000 (ერთი ათას) ლარს.

 

საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა (სერვისის მიწოდება ხდება მხოლოდ ქ. თბილისში):

ერთი ბენეფიციარისთვის აღნიშნული მომსახურების ჯამური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 240 (ორას ორმოც) ლარს.

 

ვის უნდა დაუკავშირდეთ პროგრამაში ჩართულობის მიზნით?

 

რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს:

ცხელი ხაზი: 15 05 / ტელეფონი: ( 032 ) 2 51 00 26

მისამართი: 0119 თბილისი. აკაკი წერეთლის გამზირი #144

ელ–ფოსტა: [email protected] / ვებ გვერდი: https://www.moh.gov.ge/

სასარგებლო ბმულები